Prawo wodne. Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, która w określonych prawem przypadkach (np. w przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę) jest niezbędna. Co stoi zatem za decyzją odmowną wydania pozwolenia wodnoprawnego?

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 roku wydania pozwolenia wodnoprawnego, odmawia się, jeżeli:

„1) projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8;

2) projektowany sposób korzystania z wód dla celów energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

2. Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.

Powyższy przepisy wskazał na 3 przesłanki odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego. Powyższe wyliczenie stanowi katalog zamknięty, zatem inne przesłanki nie wchodzą w grę :).”

Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego z powodu naruszenia ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1 – 7 lub nie spełniania wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8

Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego nastąpi w przypadku naruszenia ustaleń wskazanych poniżej dokumentów:

 • ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w art. 66 ustawy Prawo wodne;
 • ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
 • ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
 • ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
 • ustaleń programu ochrony wód morskich;
 • ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
 • ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Druga część omawianego przepisu wskazuje na nie spełnienia wymagań odnoszących się do ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego, a odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenia wodnoprawnego nie uzyska podmiot, który przy wprowadzeniu projektowanego sposobu korzystania z wód dla celów energetyki wodnej  nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Celem tej regulacji jest ograniczenie utraty możliwości korzystania z wody (nawet w ograniczonym zakresie) w sytuacji budowy, np. elektrowni wodnych.

Nie wywiązanie się z obowiązków wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych

Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się również wtedy, gdy zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.

Należy przy tym pamiętać o kluczowej rzeczy. Odmowa udzielenie pozwolenia wodnoprawnego może nastąpić jedynie w przypadkach enumeratywnie wymienionych w przepisach art. 399 Prawa wodnego. Jest to katalog zamknięty i żadne inne okoliczności nie mogą być brane pod uwagę. Uzasadnieniem decyzji odmownej nie będzie mógł być na przykład brak ekonomicznego uzasadnienia danego przedsięwzięcia.

***

Źródła:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566);
 • Prawo wodne. Zgoda wodnoprawna (art. 388 i n.). Komentarz, red. Magdalena Tomaszewska;
 • Wyrok NSA (N) z 17.12.2008 r. (II OSK 1632/07, Legalis);
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 5.10.2010 r. (II SA/Wr 370/10, Legalis).

About: admin


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Urządzenia wodne, prawo wodne
Co to są urządzenia wodne? Blog o nowym prawie wodnym

Urządzenia wodne. Definicja urządzeń wodnych została zawarta w ustawie - Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku....

Zamknij