Pozwolenie wodnoprawne. Komu przysługuje pierwszeństwo?

pozwolenie wodnoprawne, pierwszeństwo, prawo wodne

Pozwolenie wodnoprawne zostało uregulowane w ustawie Prawo wodne, które weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 roku.

Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, której uzyskanie jest wymagane m.in. przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (więcej na ten temat tutaj). Zdarza się jednak, iż dostęp do zasobów wodnych na określonym obszarze jest ograniczony, zaś o pozwolenie wodnoprawne ubiega się więcej podmiotów. Z kolei, ich działalność wzajemnie się wyklucza z powodu stanu zasobów wodnych. W związku z przedstawioną sytuacją ustawodawca dokonał swoistej gradacji podmiotów wyróżniających się pierwszeństwem w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Do podmiotów tych należą (zgodnie z ustanowioną przez Prawo wodne hierarchią):

  1. zakłady pobierające wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – działające na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  2. zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej albo sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym (ustawodawca postawił sobie w tym przypadku za cel ochronę stanu zasobów wodnych oraz racjonalne gospodarowanie nimi);
  3. właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni innych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej.

W przypadku, gdy jednym z zakładów ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest właściciel urządzenia wodnego koniecznego do realizacji tego pozwolenia, pierwszeństwu z uzyskaniu pozwolenia przysługuje temu zakładowi. Pierwszeństwo przysługuje również zakładowi wskazanemu przez właściciela urządzenia wodnego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy o pozwolenie wodnoprawne ubiegają się zakłady, które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym.

Pozwolenie wodnoprawne, a prawo do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego może złożyć każdy, kto ma uzasadniony interes. Uzyskanie takiego pozwolenia nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji. Nie narusza również prawa własności i uprawnień osób trzecich  przysługujących wobec tych nieruchomości  i urządzeń. W pozwoleniu wodnoprawnym każdorazowo umieszczona zostaje informacja o wskazanej powyżej treści.

„Wydanie pozwolenia jedynie uprawnia do korzystania z wód w sposób i na warunkach określonych w tym pozwoleniu. Nie uprawnia natomiast do ingerencji w cudze prawo własności.” (Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 31 maja 2011 r., II SA/Gd 899/10)

Powyższe oznacza również, iż wnioskodawca, który nie uzyskał prawa do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie ma roszczenia o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Powyższa zasada odnosi się najczęściej do sytuacji, w których wnioskodawca nie został upoważniony przez właściciela do wystąpienia o pozwolenie wodnoprawne. Należy jednak mieć na względzie zasadę swobody umów, zgodnie z którą kwestie zwrotu nakładów można w umowie uregulowane odmiennie. Należy jednocześnie wskazać na to, iż podmiot, który składa wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, przed wydaniem decyzji nie jest zobligowany do wykazania tytułu prawnego do danej nieruchomości bądź urządzenia wodnego (Wyrok WSA w Gdański z dnia 4 kwietnia 2013 r., II SA/Gd 767/12).

***

Źródła:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566);
  • Prawo wodne. Zgoda wodnoprawna (art. 388 i n.). Komentarz, red. Magdalena Tomaszewska.

About: admin


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
prawo wodne kancelaria
Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem: decyzji o pozwoleniu na budowę; decyzji o zatwierdzeniu projektu...

Zamknij