Nowe prawo wodne – co to jest zgoda wodnoprawna? – gurne.pl

Zgoda wodnoprawna, Prawo wodne

Co to jest Zgoda wodnoprawna?

Zgoda wodnoprawna została wprowadzona przez ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (dalej: Prawo wodne). Jest to decyzja administracyjna, dzięki której zainteresowane podmioty mogą podjąć się realizacji działań, które są związane z korzystaniem z wód. Stanowi ona jeden z instrumentów zarządzania gospodarką wodną.

Zgoda wodnoprawna jest wydawana przez:

1) wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

2) przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;

3) wydanie oceny wodnoprawnej;

4) wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 Prawa Wodnego.

Zgoda wodnoprawna – jaki organ jest właściwy do jej wydania?

Organem właściwym do wydania zgody wodnoprawnej są właściwe organy Wód Polskich. Wszystko zależy od tego, kim jest wnioskodawca. Jeżeli są nim Wody Polskie  – organem jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Organem właściwym (w sprawach zgód wodnoprawnych) w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego jest również:

  1. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich;
  2. Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich;
  3. kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich.

Opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej

Zasadą jest, iż za udzielenie zgody wodnoprawnej ponosi się opłatę. Stanowi ona przychód Wód Polskich. Opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 87 złotych, zaś za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 217 złotych (opłata ta będzie również obowiązywała za wydanie decyzji dotyczącej kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego – art. 414 ust. 7 Prawa Wodnego). Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę w wysokości 217 złotych , mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych. Maksymalna wysokość tej opłaty nie może jednak przekroczyć 4340 złotych. Z kolei, wydanie oceny wodnoprawnej będzie nas kosztować 868 złotych. Jako ciekawostkę można również podać, iż Wody Polskie są zwolnione z opłaty w sprawach, w których są wnioskodawcą.

Jeżeli opłata za zgodę wodnoprawną nie pokrywa rzeczywistych kosztów postępowania – zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (264 i 265). Oznacza to m. in., iż organ właściwy do wydania zgody wodnoprawnej ustali wysokość kosztów postępowania, osoby związane do ich poniesienia, a także termin i sposób uiszczenia kosztów.

Opłaty za uzyskanie zgody wodnoprawnej zainteresowany podmiot powinien uiścić na rachunek bankowy Wód Polskich. Poświadczenie wniesienia takiej opłaty dołącza się do :

  1. Zgłoszenia wodnoprawnego;
  2. Wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
  3. Wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej.

Należy również pamiętać o tym, iż wskazane powyżej stawki opłat nie obowiązują dożywotnio :). Podlegają one zmianie – każdego roku kalendarzowego – w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Podlega on ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w Monitorze Polskim). Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ogłasza wysokość stawek opłat w Monitorze Polskim. Ma na to czas do dnia 31 października każdego roku, zaś wskazane przez niego opłaty obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku.

Czy opłaty za zgodę wodnoprawną podlegają zwrotowi?

Tak. Opłata za zgodę wodnoprawną podlega zwrotowi. Ma to miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie:

  1. pozwolenia wodnoprawnego;
  2. oceny wodnoprawnej;
  3. decyzji, o której mowa w art. 414 ust. 7 Prawa wodnego (decyzja dotyczy kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego).

Należy pamiętać o tym, iż zwrot opłaty za zgodę wodnoprawną następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu! Opłaty za zgodę wodnoprawną nie można odzyskać po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

***

About: admin


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
cele środowiskowe, prawo wodne
Co to są cele środowiskowe?

Cele środowiskowe zostały zdefiniowane w nowej ustawie - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) Cele środowiskowe rozumiane...

Zamknij