Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

prawo wodne kancelaria

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

– wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy o prawie budowlanym;
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanych na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego  w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 • decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy o odpadach wydobywczych;
 • decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach  przygotowania do realizacj inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych wydawanych na podstawie przepisów ustawy Prawo atomowe;
 • decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie przepisów ustawy Prawo lotnicze;
 • zezwolenia na zbieranie odpadow, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – wydawanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje również przed dokonaniem zgłoszenia budowy bądź wykonania robót budowlanych. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest również w przypadku dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Powyższe zgłoszenie następuje na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.

Pozwolenie wodnoprawne powinno zostać dołączone do wskazanych powyżej wniosków o wydanie decyzji bądź dokonanie zgłoszenia.

Kiedy jeszcze jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest również wymagane (jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) na:

 • usługi wodne;
 • szczególne korzystanie z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamującej rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące na granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Pozwolenie wodnoprawne jest również wymagane na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

 • nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3 Prawa wodnego.

Ubieganie się o pozwolenie wodnoprawne przez kilka zakładów

A co się dzieje w sytuacji, gdy o pozwolenie wodnoprawne ubiega się kilka zakładów, których działalność wzajemnie się wyklucza z powodu stanu zasobów wodnych? Pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego będą miały zakłady, które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. W dalszej kolejności będą zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód bądź poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym. Następnie, prawo pierwszeństwa będą mieli właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni innych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej – w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Jeżeli jednym z zakładów ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest właściciel urządzenia wodnego koniecznego do realizacji tego pozwolenia, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia przysługuje temu zakładowi. Wskazane pierwszeństwo przysługuje również zakładowi, który został wskazany przez właściciela urządzenia wodnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy o pozwolenie wodnoprawne ubiegają się również zakłady , które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, bądź zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym.

Pozwolenie wodnoprawne, a prawo do nieruchomości koniecznych do jego realizacji

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji. Nie narusza również prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Informację o tej treści zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do nieruchomości bądź urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Co nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga:

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • holowanie oraz spław drewna;
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 • odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych;
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;
 • zatrzymywanie wody w rowach;
 • hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;
 • przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych;
 • lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

 • ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
 • ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
 • ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
 • ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
 • ustaleń programu ochrony wód morskich;
 • ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
 • ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Nie ocenia się zgodności pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, gdy zostanie wydana ocena wodnoprawna.

***

About: admin


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zgoda wodnoprawna, Prawo wodne
Nowe prawo wodne – co to jest zgoda wodnoprawna? – gurne.pl

Co to jest Zgoda wodnoprawna? Zgoda wodnoprawna została wprowadzona przez ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne...

Zamknij