Co to są cele środowiskowe?

cele środowiskowe, prawo wodne

Cele środowiskowe zostały zdefiniowane w nowej ustawie – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)

Cele środowiskowe rozumiane są jako:

 • osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych (w tym dobrego stanu ilościowego wód podziemnych i dobrego stanu chemicznego wód podziemnych);
 • osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych ( w tym dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych);
 • osiągnięcie i utrzymanie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których zostały  utworzone obszary chronione, a także zapobieganie ich pogorszeniu, w szczególności w odniesieniu do ekosystemów wodnych i innych ekosystemów zależnych od wód.

Rozumiane w powyższym znaczeniu cele środowiskowe są określane dla:

 • jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione;
 • sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;
 • jednolitych części wód podziemnych;
 • obszarów chronionych.

Cele środowiskowe są ustanawiane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i weryfikowane co 6 lat.

Cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione

Cele środowiskowym dla opisanych powyżej wód jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i chemicznego. Efektem wskazanej poprawy powinno być osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Celem jest również zapobieganie pogorszeniu stanu ekologicznego bądź chemicznego takich wód.

Cel środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych

Wskazanym powyżej celem środowiskowym jest ochrona tych wód, a także ochrona ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Efektem ochrony powinno być osiągnięcie co najmniej dobrego potencjały ekologicznego oraz stanu technicznego. Za cel ustawodawca postawił również zapobieganie pogorszeniu potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego tych wód.

W jaki sposób realizować wskazane powyżej cele środowiskowe?

Powinno to nastąpić poprzez podejmowanie działań, które są zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Powyższe działania polegają w szczególności na:

 1. stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 2. zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Co to są substancje priorytetowe?

Substancje priorytetowe zostały określone w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie wykazu substancji priorytetowych. Jako przykład można w tej sytuacji podać Chinoksyfen albo Cybutrynę.

Co jest cele środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych?

Według ustawy – Prawo wodne – jest to:

 • zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 • zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 • ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód – tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

Realizacja powyższego celu środowiskowego przebiega poprzez podejmowanie działań, które są zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Polegają one w szczególności na:

 • stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia, które powstało w wyniku działalności człowieka.

Należy mieć jednak na względzie, iż znacząca i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznacza znaczący statystycznie i pod względem środowiskowym istotny wzrost stężenia substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik jednolitej części wód podziemnych.

Cel środowiskowy dla obszarów chronionych

Celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań. Wskazany cel środowiskowych realizuje się w szczególności przez podejmowanie działań zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. W przypadku, gdy dla określonej jednolitej części wód stosowana jest większa liczba celów środowiskowych – spośród wymienionych powyżej – realizuje się cel środowiskowy formułujący bardziej rygorystyczne wymagania. Informację o takim celu zamieszcza się w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i weryfikuje co 6 lat. Istnieje możliwość dopuszczenia mniej rygorystycznych celów środowiskowych niż określone powyżej. Odnosi się to do wybranych jednolitych części wód, które są w takim stopniu zmienione działalnością człowieka lub których naturalne warunki są takie, że osiągnięcie tych celów byłoby niewykonalne lub rodziłoby nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści i jednocześnie:

 • potrzeby w zakresie środowiska, społeczne lub gospodarcze, zaspokajane przez taką działalność człowieka, nie mogą być zaspokojone za pomocą innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia środowiska i bez ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do spodziewanych korzyści;
 • dla wód powierzchniowych osiąga się najlepszy z możliwych stan wód powierzchniowych przy danych oddziaływaniach, których nie można byłoby w racjonalny sposób uniknąć z powodu charakteru działalności człowieka lub rodzaju zanieczyszczenia;
 • dla wód podziemnych zachodzą możliwie jak najmniejsze zmiany dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego przy danych oddziaływaniach, których nie można byłoby w sposób racjonalny uniknąć z powodu charakteru działalności człowieka lub rodzaju zanieczyszczenia;
 • nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu jednolitych części wód.

Mniej rygorystyczne cele środowiskowe są ustalane i szczegółowo uzasadniane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Cele środowiskowe weryfikuje się co 6 lat.

***

About: admin


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *