Prawo wodne. Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, która w określonych prawem przypadkach (np. w przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę) jest niezbędna. Co stoi zatem za decyzją odmowną wydania pozwolenia wodnoprawnego? Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 roku wydania pozwolenia wodnoprawnego, odmawia się, jeżeli: „1) projektowany sposób

Co to są urządzenia wodne? Blog o nowym prawie wodnym

Urządzenia wodne, prawo wodne

Urządzenia wodne. Definicja urządzeń wodnych została zawarta w ustawie – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Urządzenia wodne – według ustawy Prawo wodne – to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: urządzenia lub budowle piętrzące (np. jazy, zapory, zastawki), przeciwpowodziowe i regulacyjne,

Pozwolenie wodnoprawne. Komu przysługuje pierwszeństwo?

pozwolenie wodnoprawne, pierwszeństwo, prawo wodne

Pozwolenie wodnoprawne zostało uregulowane w ustawie Prawo wodne, które weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 roku. Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, której uzyskanie jest wymagane m.in. przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (więcej na ten temat tutaj). Zdarza się jednak, iż dostęp do zasobów wodnych na określonym obszarze jest ograniczony, zaś o pozwolenie

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

prawo wodne kancelaria

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem: decyzji o pozwoleniu na budowę; decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego; decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy o prawie budowlanym; decyzji o zezwoleniu na

Nowe prawo wodne – co to jest zgoda wodnoprawna? – gurne.pl

Zgoda wodnoprawna, Prawo wodne

Co to jest Zgoda wodnoprawna? Zgoda wodnoprawna została wprowadzona przez ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (dalej: Prawo wodne). Jest to decyzja administracyjna, dzięki której zainteresowane podmioty mogą podjąć się realizacji działań, które są związane z korzystaniem z wód. Stanowi ona jeden z instrumentów zarządzania gospodarką wodną. Zgoda wodnoprawna jest wydawana

Co to są cele środowiskowe?

cele środowiskowe, prawo wodne

Cele środowiskowe zostały zdefiniowane w nowej ustawie – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) Cele środowiskowe rozumiane są jako: osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych (w tym dobrego stanu ilościowego wód podziemnych i dobrego stanu chemicznego wód podziemnych); osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych ( w tym dobrego stanu ekologicznego